ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

Bangalore Development Authority

Information related to Arkavathy Layout published in compliance of direction of H'ble High Court of Karnataka in its order dated 05.09.2022 in WA 768/2022

Welcome to Bangalore Development Authority Satellite image overlayed is the latest vintage provided by Google Source
Village Pdf & Map
AMRUTHAHALLI
BYRATHIKHANE
CHELLAKERE
DASARAHALLI
GEDDALAHALLI
HEBBALA
HENNURU
JAKKURU
KEMPAPURA
K-NARAYANAPURA
NAGAWARA
RACHENAHALLI
SAMPIGEHALLI
SRIRAMPURA
THANISANDRA
VENKATESHPURA
Village Pdf & Map
AMRUTHAHALLI
BYRATHIKHANE
CHELLAKERE
DASARAHALLI
GEDDALAHALLI
HEBBALA
HENNURU
JAKKURU
KEMPAPURA
K-NARAYANAPURA
NAGAWARA
RACHENAHALLI
SAMPIGEHALLI
SRIRAMPURA
THANISANDRA
VENKATESHPURA
Village Pdf & Map
AMRUTHAHALLI
BYRATHIKHANE
CHELLAKERE
DASARAHALLI
GEDDALAHALLI
HEBBALA
HENNURU
JAKKURU
KEMPAPURA
K-NARAYANAPURA
NAGAWARA
RACHENAHALLI
SAMPIGEHALLI
SRIRAMPURA
THANISANDRA
VENKATESHPURA
Village Pdf & Map
AMRUTHAHALLI
BYRATHIKHANE
CHELLAKERE
DASARAHALLI
GEDDALAHALLI
HEBBALA
HENNURU
JAKKURU
KEMPAPURA
K-NARAYANAPURA
NAGAWARA
RACHENAHALLI
SAMPIGEHALLI
SRIRAMPURA
THANISANDRA
VENKATESHPURA
Village Pdf & Map
AMRUTHAHALLI
BYRATHIKHANE
CHELLAKERE
DASARAHALLI
GEDDALAHALLI
HEBBALA
HENNURU
JAKKURU
KEMPAPURA
K-NARAYANAPURA
NAGAWARA
RACHENAHALLI
SAMPIGEHALLI
SRIRAMPURA
THANISANDRA
VENKATESHPURA
Village Pdf & Map
AMRUTHAHALLI
BYRATHIKHANE
CHELLAKERE
DASARAHALLI
GEDDALAHALLI
HEBBALA
HENNURU
JAKKURU
KEMPAPURA
K-NARAYANAPURA
NAGAWARA
RACHENAHALLI
SAMPIGEHALLI
SRIRAMPURA
THANISANDRA
VENKATESHPURA
Village Pdf & Map
AMRUTHAHALLI
BYRATHIKHANE
CHELLAKERE
DASARAHALLI
GEDDALAHALLI
HEBBALA
HENNURU
JAKKURU
KEMPAPURA
K-NARAYANAPURA
NAGAWARA
RACHENAHALLI
SAMPIGEHALLI
SRIRAMPURA
THANISANDRA
VENKATESHPURA
Village Pdf & Map
AMRUTHAHALLI
BYRATHIKHANE
CHELLAKERE
DASARAHALLI
GEDDALAHALLI
HEBBALA
HENNURU
JAKKURU
KEMPAPURA
K-NARAYANAPURA
NAGAWARA
RACHENAHALLI
SAMPIGEHALLI
SRIRAMPURA
THANISANDRA
VENKATESHPURA

Arkavathi Layout (ಅರ್ಕಾವತಿ ಬಡಾವಣೆ )